Kategorie

.

RODO

Drogi użytkowniku! Jeśli chcesz wiedzieć więcej, co robimy z danymi które nam udostępniasz, sprawdz proszę "regulamin"!

Regulamin

 

 

Regulamin

Postanowienia ogólne

§1 

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży z udziałem konsumentów w sklepie internetowym prowadzonym przez E – WARM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku, umieszczonym na stronie internetowej www.kotly-eko.eu  

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy -  rozumie się przez to E – WARM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku,

Kupującym – rozumie się przez to konsumenta tj. osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

sklepie  - rozumie się przez to sklep internetowy Sprzedawcy umieszczony na stronie www.kotly-eko.eu  i prowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,

towarze – rozumie się przez to rzeczy ruchome uwidocznione na stronie internetowej Sklepu, 

Ustawie – rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

Stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową www.kotly–eko.eu  

Gwarancie – rozumie się przez to podmiot udzielający gwarancji jakości poszczególnych towarów,

Trwałym nośniku –rozumie się przez to materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy  przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 

 

 

§ 3

Informacje o towarach znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje o towarach, stanie magazynowym, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do składania zamówień i zawarcia umowy.

Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie tego towaru.

 

Oznaczenie sprzedawcy, sposób porozumienia się z Kupującym 

§4 

 1. Sprzedawca występuje w obrocie pod firmą E – WARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku (44 – 203) przy ul. Mikołowskiej 113A.

Sprzedawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod nr KRS 0000334965, wysokość kapitału zakładowego: 5000zł NIP 6423103489   Regon 241286337 

 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem przedsiębiorcy wskazanym  w ustępie  pierwszym powyżej, pod adresem poczty elektronicznej szymon@kotly-eko.eu lub numerem telefonu lub faksu 665888800 

Przedmiot  oraz główne cechy świadczenia

§ 5

Sprzedawca sprzedaje towary o cechach  szczegółowo opisanych w zakładce „strona główna” na stronie internetowej www.kotly-eko.eu

Sprzedawca informuje Kupującego o głównych cechach poszczególnego świadczenia i jego przedmiotu najpóźniej w chwili potwierdzenia otrzymania zamówienia.

 

Cena, zasady zapłaty ceny

§ 6

 1. Ceny towarów wyrażone są w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% (ceny brutto). 
 2. Cena nie zawiera opłat za dostawę, transport, usługi pocztowe oraz innych opłat, które powinien uiścić Kupujący, a  które podane  są  oddzielnie przy opisie każdego towaru.  
 3. Zapłata ceny następuje:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w ING Bank Śląski nr 27 1050 1344 1000 0090 3017 4164 . Jako tytuł przelewu Kupujący winien podać numer zamówienia otrzymany od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Kupującego;
  2. gotówką przy odbiorze towaru do rąk pracownika Sprzedawcy lub Poczty Polskiej, lub kuriera. 
 4. Dniem zapłaty ceny przelewem jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

 

 

Zamówienia

§ 7

1. Kupujący może składać zamówienia telefonicznie pod nr 665888800 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00 do 16.00 lub codziennie  za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.kotly-eko.eu

 1. Złożenie zamówienia następuje po:
  1. wypełnieniu formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej sklepu. Kupujący winien podać następujące dane osobowe Kupującego celem dostarczenia zamówionego towaru przez Sprzedawcę: imię i nazwisko Kupującego, dokładny adres, pod który towar należy dostarczyć tj. co najmniej miejscowość, ulicę, numer domu i/ lub lokalu, adres poczty elektronicznej (e – mail), numer telefonu do kontaktu;
  2.  zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu,
  3. wyraźnym potwierdzeniu przez Kupującego, że wie, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez użycie funkcji oznaczonej „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.  
 2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia oraz warunki realizacji, w tym dostępność towaru, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 48h licząc od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca realizuje zamówienie do 14 dni licząc od dnia potwierdzenia otrzymania  zamówienia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7 poniżej. W razie zapłaty przelewem termin początkowy realizacji zamówienia biegnie od dnia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, ale nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą ceny. W razie potwierdzenia otrzymania zamówienia w niedzielę lub święto termin początkowy realizacji zamówienia biegnie od  najbliższego dnia roboczego. 
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży (przyjęcia oferty Kupującego) dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji
 5. Sprzedawca potwierdza Kupującemu na piśmie zawarcie umowy w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie zawarcia umowy obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust.1 Ustawy, chyba że Sprzedawca dostarczył te informacje Kupującemu na trwałym nośniku przed zawarciem umowy. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy  stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 6. Sprzedawca informuje niezwłocznie Kupującego o chwilowym braku zamówionego towaru oraz o wydłużeniu terminu realizacji zamówienia z tego powodu. W takim wypadku Kupujący może zrezygnować z zamówienia w całości lub w części dotyczącej brakującego towaru nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. 

 

Koszty, termin i sposób dostawy. 

§ 8

Sprzedawca dostarcza zamówione towary jedynie na terytorium Polski. 

Każdy towar wysyłany Kupującemu jest ubezpieczony. 

Kupujący może wybrać spośród następujących sposobów dostawy towarów:

przesyłka kurierska UPS, DPD, DHL, KEX, Globkurier

przesyłka kurierska UPS, DPD, DHL, KEX, Globkurier za pobraniem, 

przesyłka polecona Poczty Polskiej priorytetowa.

Kupujący potwierdza odbiór towaru od kuriera UPS, DPH, DHL, KEX, Globkurier lub Poczty Polskiej poprzez złożenie czytelnego podpisu i daty odbioru na pokwitowaniu odbioru, po stwierdzeniu tożsamości Kupującego przez kuriera. 

Kupujący ponosi koszt dostawy.

 

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot towaru

§ 9

1.Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni licząc od dnia,  w którym Kupujący  wszedł  w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego  weszła w posiadanie towaru. Po upływie powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący winien poinformować Sprzedawcę   o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia podając nazwisko Kupującego, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail Kupującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

3.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca  zwraca Kupującemu  wszystkie otrzymane od Kupującego  płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego  użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku  Kupujący nie poniesie  żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Sprzedawcamoże wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia  Sprzedawcy dowodu  odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Zwracany towar Kupujący winien odesłać na adres: E – WARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołowska 113A, 44 – 203 Rybnik, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę  o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 2. Stosownie do wymogu przepisu art. 12 ust. 1 pkt 12) Ustawy Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy określone zdaniem poprzedzającym nie przysługuje Kupującemu w  wypadkach wskazanych przepisem art. 38 Ustawy.
 3. W razie odstąpienia od umowy w terminie wskazanym postanowieniem niniejszego paragrafu Kupujący nie płaci odstępnego ani nie ponosi żadnych kosztów, za wyjątkiem następujących kosztów:

- dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego wskutek wyboru przez Kupującego sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, 

-  bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (tj. np. kosztów opakowania, zabezpieczenia, nadania towaru), 

- kosztów zwrotu towaru, jeżeli ze względu na swój charakter towary te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. 

8.Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to  konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,

 

 

§ 10 

 1. W razie wykonania przez Kupującego uprawnienia do odstąpienia od umowy zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. 
 2. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy tj. pod adres: E –WARM  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołowska 113A, 44- 203 Rybnik osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi pocztowe, wedle wyboru Kupującego.
 3. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z towarem należy zwrócić załączone do niego dokumenty: opis techniczny, dokumentację techniczną, instrukcję obsługi, warunki gwarancji, świadectwa i certyfikaty 

Zwracany towar nie może być uszkodzony ani zniszczony, ani nosić śladów użycia. Jeżeli zwracany towar przedstawiany jest na stronie internetowej jako komplet (zestaw), należy zwrócić go w całości. Zaleca się by zwracany towar znajdował się w oryginalnym opakowaniu 

 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru   w wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży oraz dodatkowe koszty poniesione  przez Kupującego wskutek wyboru przez Kupującego sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą. Kupujący zwraca Sprzedawcy  kopię faktury korygującej oraz  potwierdza na piśmie otrzymanie korekty faktury.  

 

Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący 

§ 11

Informacja o cenie poszczególnego towaru jest wiążąca dla Stron od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę do dnia dostarczenia towaru Kupującemu. 

 

Miejsce i sposób składania reklamacji

§ 12

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć towar bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady towaru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 121 ze zm.)
 2. Kupujący może składać reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szymon@kotly-eko.eu lub pisemnie na adres: E –WARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołowska 113A, 44 – 203 Rybnik wedle wyboru Kupującego. 
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje Kupującego w terminie 14 dni licząc od ich otrzymania.
 4.  Zaleca się, aby Kupujący zbadał zamówiony towar przy jego odbiorze i odmówił jego odbioru w razie stwierdzenia, że opakowanie towaru zostało naruszone w jakikolwiek sposób lub towar został uszkodzony lub jest niezgodny z umową. 
 5. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 121 ze zm.)

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Kupującego na stronie www.kotly-eko.eu , które to różnice  wynikają z ustawień (parametrów) monitora Kupującego. 

 1. Kupujący może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów celem skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie przed rzecznikiem  konsumentów jest bezpłatne. Rzecznicy konsumentów przyjmują strony w starostwach powiatowych lub urzędach miast na prawach powiatu w godzinach pracy tych urzędów. 
 2. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206 ze zm.). 

Gwarancja jakości 

§ 13

 1. Wszystkie towary umieszczone na stronie internetowej są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 2. Towary umieszczone na stronie internetowej posiadają gwarancję jakości udzieloną przez Gwaranta. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości towarów. 
 3. Sprzedawca wydaje towar Kupującemu wraz z dokumentem gwarancyjnym, jeśli został on wystawiony przez Gwaranta.
 4. Zaleca się, aby Kupujący zapoznał się z warunkami gwarancji przed przystąpieniem do montażu lub instalacji towaru oraz sprawdził, czy Gwarant wymaga montażu lub instalacji towaru przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Informuje się, że naruszenie przez Kupującego wymagania Gwaranta wskazanego zdaniem poprzedzającym może skutkować utratą uprawnień Kupującego z gwarancji. 
 5. Podstawą realizacji uprawnień z gwarancji jest spełnienie przez Kupującego warunków określonych przez Gwaranta, w tym przedstawienie dokumentu wydania towaru,  dokumentu zakupu (faktury VAT lub paragonu),  dostarczenie towaru wraz z oryginalnym opakowaniem, jeśli są żądane przez Gwaranta. 
 6. Sprzedawca udziela informacji odnośnie realizacji uprawnień z gwarancji poszczególnych towarów pod numerem telefonu 665888800  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem szymon@kotly-eko.eu w każdy dzień roboczy w godz. od 8.00 do 16.00

 

Ochrona danych osobowych

§ 14

W wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupujących przechowywane są w zbiorze danych Sprzedawcy tj. E – WARM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mikołowska 113A, 44 – 203 Rybnik.

Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Kupującego w sklepie, a za uprzednią zgodą Kupującego  również w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej Sprzedawcy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej. 

Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego podanych w zdaniu poprzedzającym w celu wykonania umowy sprzedaży. 

Postanowienia końcowe 

§ 15

Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Kupującego zamówienia. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustaw:

ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)Ochrona danych osobowych 

§ 16

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca tj. E – WARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku  (44 – 203), przy ul. Mikołowskiej 113a, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS…………., której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy – Wydział X Gospodarczy KRS w Gliwicach, NIP 6423103489, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 złotych, nr tel.: 665888800, adres poczty elektronicznej: ewarm.sg@gmail.com zwany dalej „Administratorem”.

2. Administrator pozyskuje oraz przetwarza następujące dane osobowe:

2.1. imię i nazwisko,

2.2. adres zamieszkania lub adres do doręczeń,

2.3. NIP,

2.4. numer telefonu,

2.4. adres poczty elektronicznej, 

2.5. numer rachunku bankowego,

3. Administrator przetwarza dane osobowe  w następujących celach:

3.1. celem zawarcia i wykonania lub rozwiązania albo odstąpienia od umowy sprzedaży, 

3.2. kontaktowania się z Kupującymi lub potencjalnymi Kupującymi   w związku ze sprzedażą, reklamą lub promocją  sprzedawanych towarów, dozwolonymi działaniami marketingowymi, 

3.3. celem obsługi złożonych reklamacji, 

3.4. w związku z organizacją programów lojalnościowych, konkursów lub promocji, 

3.5. uzyskania zapłaty za sprzedane towary lub zwrotu ceny sprzedaży,

3.6. dochodzenia roszczeń w postępowaniach pozasądowych, sądowych lub egzekucyjnych,

3.7.  statystycznych,

3.8. archiwizacyjnych, 

3.9. wykonania żądania uprawnionych organów administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości  w związku  z prowadzonym postępowaniem, na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

 

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. lit. a), b) c) i f) rozp.   Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, tj.:

4.1. za zgodą osoby, której dane dotyczą,    na przetwarzanie  jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

4.2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4.3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

4.4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. celem  dochodzenia roszczeń w postępowaniach pozasądowych, sądowych lub egzekucyjnych lub w związku z dozwolonymi działaniami marketingowymi. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości (np.:  policja, organy prokuratury, sądy, organy podatkowe lub rentowe), komornicy sądowi lub skarbowi, podmioty świadczące obsługę prawną Administratora. 

6. Administrator przechowuje  dane osobowe przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy sprzedaży, obsługi roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, dochodzenia roszczeń od Kupującego,  dozwolonych działań marketingowych, trwania programów lojalnościowych, promocji lub konkursów,  chyba że zajdzie  uzasadniona konieczność przechowywania ich dla celów dowodowych w zakresie postępowania prowadzonego przez właściwe organy. Po tym czasie dane będą usuwane.  

7. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, w tym w szczególności Kupujący,  ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby oraz ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w każdym czasie, a także   do przenoszenia tych danych.

8. Odnośnie do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,   osoba, której dane dotyczą, w szczególności Kupujący,  ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Osoba, której dane są przetwarzane, w szczególności Kupujący, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

 11. Osoba, której dane dotyczą, jest obowiązana do ich podania, o ile wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży lub udziału w działaniach marketingowych Administratora.  

12. Odmowa lub niepodanie danych osobowych uniemożliwiają zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, obsługę roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, działania marketingowe Administratora lub reklamę,  udział w programach lojalnościowych, promocjach lub konkursach.

13. Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania.      

 14. Administrator szanuje prawo prywatności i dba o bezpieczeństwo danych osobowych. W tym celu Administrator używa m. in. bezpiecznego protokółu szyfrowania (SSL) w trakcie logowania i rejestracji. 

15. Administrator traktuje otrzymane dane osobowe jako poufne i nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych. 

16. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora oraz wyłącznie na  udokumentowane polecenie Administratora.